مدرسین

دیدار با معلمان کارآفرین ما

بهادر زارعی
مدرس شبکه
ساناز جوادی
Marketing Director
مجید میرلوحی
کارشناس هنر

خدمات فن آوری ما به میزان قابل توجهی بهبود یافته است

بیا تجربه زندگی واقعی زندگی صرفه جویی کنید
بهادر زارعی
مدرس شبکه
ساناز جوادی
Marketing Director
مجید میرلوحی
کارشناس هنر
سارا کریمی
مدرس زبان